Regulamin Berydecor

Regulamin www.berydecor.pl

 

 

I Strony transakcji.

1 Właścicielem sklepu internetowego, zwanego dalej SKLEPEM jest Beata Karolik-Nawrot Glimmer, Witoszów Dolny 52 EC, 58-100 Świdnica. NIP 8862476874, Regon: 021721520 w imieniu którego   działa Beata Karolik- Nawrot

 

2  Zamówienie w SKLEPIE www.berydecor.pl  może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zwana dalej Użytkownikiem lub Kupującym.
 

3. Właścicielowi sklepu internetowego www.berydecor.pl przysługują wszelkie prawa autorskie do Serwisu, a jego elementy takie jak oprogramowanie Serwisu, elementy graficzne, bazy danych, znaki towarowe są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

 

4. Regulamin wwwberydecor.pl jest opublikowany na stronie internetowej www.berydecor.pl  oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem: www.berydecor.pl

 

5. Korzystanie z serwisu możliwe jest po zaakceptowaniu przez użytkownika niniejszego Regulaminu oraz po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w Regulaminie www.berydecor.pl

 

 

II Oferta

1 SKLEP www.berydecor.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.berydecor.pl  Przedmiotem działalności  SKLEPU internetowego www.berydecor.pl jest sprzedaż nowych produktów z zakresu odzieży damskiej z dzianin poliestrowych, dresowych, tkanin. Szczegółowy opis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej SKLEPU www.berydecor.pl . Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

 

2 Informacje znajdujące się na stronach internetowych SKLEPU www.berydecor.pl   nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach SKLEPU, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.


3 Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad.


4 Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
 
5  Dowodem zakupu w SKLEPIE www.berydecor.pl  jest rachunek, który jest  wystawiony na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

 

 III. Zamówienia

1  Zamówienia w  www.berydecor.pl  składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej . Wszelkie zawiadomienia dokonywane przez SKLEP www.berydecor.pl będą kierowane do Użytkownika w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w zamówieniu.


2  Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego. Użytkownik jest zobowiązany do podania w treści zamówienia kompletnych i prawidłowych danych: imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu zamieszkania oraz adresu dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, numeru kontaktowego oraz adresu e-mail.. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może skutkować brakiem realizacji zamówienia przez SKLEP www.berydecor.pl


3  Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że jego przedmiot jest dostępny w chwili weryfikacji zamówienia. W razie chwilowego braku dostępności towaru, SKLEP www.berydecor.pl może zaoferować Użytkownikowi inny sposób lub inne warunki realizacji zamówienia. Przyjęcie przez Użytkownika oferty SKLEPU jest równoznaczne z potwierdzeniem zmodyfikowanego zamówienia.

 

4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP www.berydecor.pl dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Beata Karolik-Nawrot Glimmer, Witoszów Dolny 52 EC, 58-100 Świdnica. NIP 8862476874. Potwierdzenie zamówienia przez SKLEP www.berydecor.pl jest wiążące dla obu stron zawartej w ten sposób umowy sprzedaży i oznacza, że SKLEP www.berydecor.pl jest w stanie zrealizować zamówienie.


5 W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia . Zamówienie będzie anulowane jeżeli Kupujący w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia nie dokona płatności w pełnej wymaganej wysokości.


6 Zamówienia złożone do godziny 9.00 realizowane są w dniu złożenia oraz potwierdzenia zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 9.00 zrealizowane będą następnego dnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.

 

7. Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty płatności i dostawy towaru. Koszty dostawy i płatności doliczane są do wartości zamówienia.

 

 

 

IV Dostawa i odbiór towaru

1 Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty  Polskiej.


2 Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty gdy zamówiony towar ma status dostępności "5-7 dni", bądź w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty gdy zamówiony towar ma status dostępności  "na zamówienie".


3 SKLEP www.berydecor.pl  nie realizuje zamówień, których dostarczenie miałoby się odbyć poza terytorium RP.


4 Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 .


5 SKLEP www.berydecor.pl nie gwarantuje, że doręczenie towaru nastąpi w określonych z góry godzinach.


6 Zamówienia dostarczane są wyłącznie w dni robocze, SKLEP www.berydecor.pl nie będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w soboty, niedziele i święta


7 Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić awizo.


8 Poczta Polska będzie ponawiać próbę dostawy awizo wg zasad obowiązujących w Poczta Polska.


9 Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.


10 Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 20 kg dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.

 

11. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego.

 

12. Kupujący upoważniony jest do odmowy przyjęcia zamówionego Towaru, jeżeli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego albo gdy plomby lub taśmy zostały naruszone bądź zerwane. Celem wykonania powyższych uprawnień Kupujący powinien przed odebraniem przesyłki dokładnie ją obejrzeć, a w razie zauważenia uszkodzeń mechanicznych lub innych naruszeń powinien sporządzić z kurierem, dostawcą lub operatorem pocztowym protokół szkody oraz powiadomić SKLEP www.berydecor.pl.

 

 

 

V Formy Płatności

1 Kupujący w SKLEPIE www.berydecor.pl ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:
a.     PRZELEW - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez Beata Karolik-Nawrot GLIMMER  kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości oraz ewentualnych kosztów płatności. W przypadku wyboru tej formy płatności, numer konta zostanie podany Kupującemu każdorazowo po zaakceptowaniu zamówienia, w poleceniu przelewu Kupujący wpisuje numer zamówienia.

b.     ZA POBRANIEM - W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kupujący może przy odbieraniu przesyłki zapłacić kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i ceny towaru oraz ewentualnych kosztów płatności,

c.      PŁATNOŚĆ PayU Kupujący wpłaca kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości poprzez system do płatności PayU oraz ewentualnych kosztów płatności.

2.  Bezpieczeństwo płatności, o których mowa w ust. 1 lit. c zapewnia PayU S.A. siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, kod pocztowy: 60-324, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, NIP 779-23-08-495.

 

 

 

 

 

VI. Reklamacje i zwroty towaru, odstąpienie od umowy przez konsumenta

1 Beata Karolik- Nawrot GLIMMER zobowiązana jest dostarczyć Kupującemu rzeczy bez wad. Beata Karolik-Nawrot GLIMMER  odpowiada względem Kupującego za niezgodność zamówionego towaru z umową na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa. Skorzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji nie pozbawia Kupującego uprawnień przewidzianych przepisami prawa.

 

2 Kupujący może składać reklamacje pisemnie na adres siedziby Beata Karolik-Nawrot GLIMMER, mailowo na adres dostępny w zakładce kontakt, a także w inny sposób, jaki będą przewidywały stosowne przepisy prawa

 

3 Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeśli wykazuje on wady lub z jakichkolwiek innych przyczyn powinien być uznany za niezgodny z umową, a także w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

 

4 W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj nieprawidłowości. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania przez SKLEP www.berydecor.pl przesyłki z reklamowanym towarem.


5. Konsumentowi w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej także jako: Prawo konsumenckie) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 

6. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.berydecor.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 

8. SKLEP www.berydecor.pl niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 

10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do SKLEPU www.berydecor.pl niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

11. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

13. SKLEP www.berydecor.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKLEP, SKLEP nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

 

14. SKLEP dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

15. SKLEP www.berydecor.pl może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

16. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)        w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi SKLEP www.berydecor.pl nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

17. SKLEP www.berydecor.pl na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza wobec Kupujących nie będących Konsumentami, odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). SKLEP www.berydecor.pl ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

 

 

 

VII. Awarie techniczne, reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu

1. SKLEP www.berydecor.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia awarii technicznej rozumianej jako sytuacja, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, w szczególności zaś nie mogli się zalogować lub złożyć zamówienia ,SKLEP www.berydecor.pl dołoży wszelkich starań aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.

 

2. SKLEP www.berydecor.pl zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii technicznej. SKLEP www.berydecor.pl zobowiązuje się aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

3. SKLEP www.berydecor.pl nie ponosi odpowiedzialności  za awarie techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Użytkowników  albo ingerencją osób trzecich.

 

4. W przypadku wystąpienia awarii technicznej SKLEP www.berydecor.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.

 

5. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkowników w formie elektronicznej, na adres biuro@berydecor.pl  bądź poprzez formularz dostępny w Serwisie.

 

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) Nazwę/Imię i nazwisko Użytkownika

b)  Adres siedziby/zamieszkania Użytkownika

c) Przedmiot reklamacji

d) Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji

e) Oczekiwania Użytkownika wobec SKLEPU www.berydecor.pl

 

7. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez SKLEP www.berydecor.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. SKLEP www.berydecor.pl zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe


1 Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Beata Karolik- Nawrot GLIMMER. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.


2 Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.


3 Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie SKLEPU www.berydecor.pl są zgodne z danymi  producentów.


4 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu SKLEPU www.berydecor.pl.


5 W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6 Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Beata Karolik- Nawrot GLIMMER w ramach realizacji umowy z Kupującym jest uprawniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący nie jest jednak  zobowiązany do jej wypełnienia.

 

7.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest SKLEP www.berydecor.pl.

 

8. SKLEP www.berydecor.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

 

9. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe SKLEPOWI www.berydecor.pl wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez SKLEP www.berydecor.pl w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie powodują ograniczenia praw kupującego, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę Beata Karolik-Nawrot GLIMMER  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Beata Karolik-Nawrot Glimmer, Witoszów Dolny 52 EC, 58-100 Świdnica

e-mail: biuro@berydecor.pl ; tel.: +48 690898700

 Berydecor

Ja/My ………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): …..................................... ….................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …....................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ….......................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów): ….......................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): …..................................................... 

Data: …...............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl